A. Leerplichtzaken van de gemeente Almere

Trinitas Gymnasium onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuimmeldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel in het
Zorg Advies Team (ZAT), dat maandelijks vergadert. Mocht er sprake zijn van een overtreding van de leerplichtwet, dan volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op het stadhuis.
Eén keer per maand vindt er op school een verzuimspreekuur plaats. De leerplichtambtenaar is dan aanwezig op school om een gesprek te voeren met de voor dit spreekuur aangemelde leerlingen. Het spreekuur richt zich op leerlingen met licht schoolverzuim (onder het wettelijk te melden verzuim) en op leerlingen die vaak te laat komen.
Onder licht schoolverzuim wordt verstaan:

   1. Verzuim in de vorm van losse uren (<16 uur)
   2. Verzuim tot 3 dagen
   3. Vaak te laat komenHet spreekuur heeft een voorlichtend en waarschuwend karakter, met als doel:
   1. Beginnend schoolverzuim tegengaan
   2. Langdurig schoolverzuim voorkomen
   3. Voortijdig schoolverlaten voorkomen
   4. Veelvuldig te laat komen tegengaan

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een leerling niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders of verzorgers moeten de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’, moet verlof vooraf worden gevraagd bij de directeur van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, jubilea, gezinsuitbreiding et cetera. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder! Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor 1 à 2 dagen, tot een maximum van 10 schooldagen per schooljaar. Wordt het aantal van 10 schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de directeur van de school. De leerplichtambtenaar wint advies in bij de directeur van de school. Ouders of verzorgers kunnen hun zoon of dochter niet tot een maximum van 10 schooldagen van school houden op door hen gewenste momenten, zoals bijvoorbeeld de dag voor of na een weekend of aan het begin of einde van een vakantie.

Pilot verzuimaanpak 18+
Met ingang van 1 oktober 2016 is het toezicht verzuimaanpak leerplichtigen boven de 18 jaar door de Gemeente Almere verscherpt. In het kader van preventie voortijdig schoolverlaten is er een strengere meldtermijn verzuim geformuleerd. De meldnorm voor jongeren van 18+ is gelijk getrokken met de leerplichtnorm. Daarom is de meldtermijn voor leerlingen van 18+ sinds 1 oktober 2016: 16 uur verzuim in 4 weken.

(Gezins-)vakanties buiten de schoolvakanties
Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet tijdig een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouder(s)/verzorger(s) bij de rector van de school. Gaan de kinderen uit 1 gezin naar verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplichtwet biedt slechts 1 mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep(*1) van één van de ouders of verzorgers het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

 • Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is;
 • De gevraagde periode mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • De gevraagde periode mag niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar vallen.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar verlof verlenen. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de directeur het verzoek afwijzen, omdat de Leerplichtwet geen andere mogelijkheden toestaat.

Voor andere vakanties of vakanties buiten de schoolvakanties in andere bedrijfstakken, mag voor de leerplichtige jongere geen toestemming worden verleend. Ook niet als de werkgever dit oplegt.
Wanneer je twijfelt of je een beroep kunt doen op deze regeling, neem dan in een vroeg stadium contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar. Dit voorkomt teleurstellingen.

Ongeoorloofd verzuim
De directeur van een school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen en de leerling toch niet naar school gaat, moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s)/verzorger(s) dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een proces-verbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes
In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van burgemeester en wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/verzorgers samen met de jongere op school gaan bespreken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs te vervolgen. In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde alternatieve leerroute volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van 14 jaar. Of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan volgen, wordt uiteindelijk beslist door burgemeester en wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De leerlingencoördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Informatie
Informatie over de leerplicht is in eerste instantie verkrijgbaar bij de teamleider van de afdeling.
Daarnaast is informatie te vinden op de website www.almere.nl/onderwijs. Ook kunnen ouders of verzorgers zich wenden tot de afdeling Leerling Zaken, dagelijks bereikbaar via telefoonnummer:
036 – 527 70 00.

*1 Met ‘specifieke aard van het beroep’ wordt bedoeld: seizoengebonden werkzaamheden in
bedrijfstakken die met name in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Hierbij is te denken aan de agrarische sector of horeca.

B. Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere

Het jongeren maatschappelijk werk is vrijwillig, laagdrempelig, preventief en outreachend. Jongeren en netwerkpartners kunnen voor uiteenlopende hulpvragen terecht bij het JMW. Het JMW geeft advies, signaleert, informeert, verwijst, denkt mee en biedt ondersteuning. Via folders en online via JGZ Almere is er informatie te vinden (https://www.jgzalmere.nl/12-18-jaar/jongeren-maatschappelijk-werk). Daarnaast zijn wij per telefoon, WhatsApp en mail snel en makkelijk bereikbaar voor jongeren (tussen de 12 en 23 jaar), hun ouders/verzorgers en netwerkpartners. Het JMW is continu in samenwerking met netwerkpartners. Zowel met eerstelijns, als tweede en derdelijns, maar ook met scholen en vrijwilligersorganisaties. Voor contact met het JMW is er geen beschikking of verwijzing nodig. Jongeren kúnnen verwezen worden, maar het staat hen ook vrij om zelf contact met het JMW op te nemen. Voor jongeren onder de 16 jaar moet er wel toestemming zijn van zijn/haar gezaghebbende ouders. Het motto van het JMW is: De betrokkenheid van het JMW zo kort mogelijk en zo lang als nodig.
Het JMW zal een keer in de maand op een dinsdagochtend aansluiten bij een extern intern zorgoverleg (EIZO) van Trinitas Gymnasium.
De JMW-er betrokken bij Trinitas Gymnasium is: Shera de Boer. Zij is te bereiken per telefoon (06-11910325) of per e-mail: s.deboer@jgzalmere.nl.

 

C. Jeugd en Veiligheid bij de politie Almere

De wijkagent Jeugd en Veiligheid die verbonden is aan Trinitas Gymnasium is Sjoerd van Bennekom. Hij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie. De wijkagent Jeugd en Veiligheid komt regelmatig op school om gewoon een rondje in de school te maken of om een probleem op te lossen. De wijkagent Jeugd en Veiligheid is er voor de leerlingen, conrectoren en overige medewerkers van Het Baken. Hij is te bereiken via het gratis politie nummer 0900 – 8844.

D. GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.
Voor vragen over groei en ontwikkeling, of bijvoorbeeld vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit), kun je contact opnemen met de afdeling JGZ. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer:
088 – 002 99 20.

Overige informatie is terug te vinden op de website www.ggdflevoland.nl.
Bezoekadres: Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere.

De GGD werkt in de jeugdgezondheidszorg samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
CJG Almere: www.vitree.nl
Telefoon: 036 – 535 73 66.

E. Vakanties

Schoolvakanties 2022-2023 Voortgezet Onderwijs

 • Herfstvakantie: maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • 2e Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Meivakantie: maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024
 • Hemelvaartsdag en dag na hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie: maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2024

Kijk voor landelijke vakantiespreiding op de website van het ministerie van onderwijs.

Ga naar onderwerp