6.1 Aandacht en begeleiding op Trinitas Gymnasium

In dit hoofdstuk leggen we uit op welke wijze wij onze ondersteuning hebben georganiseerd. Voor een meer specifieke uitleg van onze ondersteuning verwijzen we u graag naar onze ondersteuningsgids. Deze kunt u vinden op onze website en op Vensters voor Verantwoording.

We leiden onze leerlingen op tot nieuwsgierige, betrokken, cultureel bewuste en verantwoordelijke jongeren die klaar zijn om de stap te maken naar het wetenschappelijk onderwijs. Vanuit het groeiproces van begeleid, geleid naar zelfstandigheid stimuleren wij de verantwoordelijkheid van onze leerlingen voor hun eigen leerproces.

We realiseren ons dat iedere leerling anders is en andere leerbehoeftes heeft. Onze school biedt leerlingen rust, structuur en extra coaching indien nodig. We zien het als onze maatschappelijke opdracht leerlingen kansen te bieden, sociaal te laten klimmen en hun talenten te benutten. Ook hebben we speciale aandacht voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij hun keuze.

6.1.1 De mentor
Een mentor is een docent die het eerste aanspreekpunt is voor de mentorleerlingen en hun ouders.  Voor alle leuke en lastige zaken kunnen leerlingen bij hun mentor terecht.  Als geen ander heeft de mentor invloed op het reilen en zeilen van een klas en van de individuele leerlingen, waardoor vroegtijdig problemen kunnen worden gesignaleerd.  Een mentor heeft niet alleen regelmatig overleg met de mentorleerlingen, maar ook met de andere betrokken docenten en met de zorgcoördinator. Hierdoor speelt de mentor bij de leerlingbespreking van de mentorgroep een hoofdrol.
Leerlingbegeleiding begint bij de vakdocent. De vakdocent heeft als taak de leerstof aan jou en je medeleerlingen aan te bieden en jullie te helpen deze zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast helpt elke docent leerlingen hun capaciteiten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Als de docent problemen bij een leerling of een klas signaleert, dan neemt hij of zij contact op met de mentor. Als leerling kun je altijd naar je docent gaan voor hulp of uitleg over het desbetreffende vak.

We werken op het Trinitas met mentorenteams. De mentoren van een jaarlaag zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De mentoren verdelen onderling de taken die bij deze verantwoordelijkheden horen. Elk mentorenteam valt onder een teamleider. Samen met de teamleiders geven de mentorenteams vorm aan de doorlopende leerlijn in het kader van toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

6.1.2 De vakdocent
De vakdocent heeft als taak de leerstof aan jou en je medeleerlingen aan te bieden en jullie te helpen deze zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast helpt elke docent leerlingen hun capaciteiten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Als de docent problemen bij een leerling of een klas signaleert, dan neemt hij of zij contact op met de mentor. Als leerling kun je altijd naar je docent gaan voor hulp of uitleg over het desbetreffende vak.

6.1.3. De teamleider
De teamleider is verantwoordelijk voor zijn of haar afdeling. Leerlingen gaan naar de teamleider bij bijzondere verzoeken zoals bijzonder verlof of wisselen van vakkenpakketten. Ook bij zorgvraagstukken, incidenten en ongewenst gedrag speelt de teamleider een belangrijke rol. In eerste instantie als ondersteuning voor de mentor en later eventueel als brug tussen school, onze eigen ondersteuning en de inzet van externe partners.

6.2 Counselor

Er zijn leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met persoonlijke problemen. Voor hen en/of hun ouders of mentor is er de mogelijkheid zich te wenden tot één van de counselors binnen de school. De counselors zijn hiertoe opgeleide docenten. Een counselor is een raadgever, een adviseur. Of de leerling (of ouders/verzorgers) de raad opvolgt is aan hem/haar. De counselor zoekt samen met de leerling naar een oplossing. Mochten zij er niet uitkomen, dan kunnen de counselors aanraden advies in te winnen bij het zorgad­viesteam en/of adviseren welke externe ondersteuning het beste geschikt is.

6.3 Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt ons bij leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben als gevolg van dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, een autismespectrumstoornis of andere stoornissen. De orthopedagoog denkt mee over de begeleiding en geeft advies aan leerlingen met deze problemen op Trinitas Gymnasium. Als een diagnose is gesteld, kan de orthopedagoog op basis van de adviezen die voortvloeien uit het onderzoek, aanpassingen toekennen. Zoals bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen. Op Trinitas Gymnasium gaan we ervan uit dat binnen het voortgezet onderwijs dyslexie niet meer is te verhelpen. Onze hulp richt zich daarom vooral op de genoemde aanpassingen en het ermee om leren gaan. In ons dyslexieprotocol vind je meer informatie.

De orthopedagoog kan ook andere onderzoeken bij leerlingen adviseren. Het kan dan gaan om vragen over het cognitieve niveau van een leerling of het sociaal-emotioneel functioneren. Een verwijzing voor onderzoek verloopt altijd via de huisarts of jeugdarts.

De orthopedagoog ondersteunt leerlingen die extra zorg nodig hebben en werkt hierbij nauw samen met de Begeleider Onderwijs die via Passend Onderwijs aan onze school is gekoppeld.

Onze orthopedagoog is tevens onze zorgcoördinator.

Zorgcoördinator en orthopedagoog Trinitas Gymnasium:
Mevrouw drs. A. (Anneke) Adolphs
E-mail: a.adolphs@hetbaken.nl
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

6.4. Decaan

De decaan is de vraagbaak binnen de school met betrekking tot profielkeuzes in leerjaar 3 en vervolgstudies in het hoger (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Voor leerlingen die vastlopen in hun studiekeuzeproces is de decaan in te zetten als loopbaancoach. Voor verdere informatie over de rol van de decaan, zie hoofdstuk 3.

6.5 Zorg Advies Team

Om de verschillende onderdelen van de leerlingenzorg goed op elkaar af te stemmen, vindt er onder leiding van de zorgcoördinator geregeld overleg plaats tussen alle externe hulpverleners. De orthopedagoog, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar maken deel uit van dit Zorg Advies Team. Zo nodig schuiven bij het 2-wekelijkse overleg ook counselors, mentoren en teamleiders aan.

6.6 Passend onderwijs

Het vormgeven van passend onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, leerlingbegeleiders en zorgspecialisten. Uiteraard in overleg met de leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Voor alle leerlingen is er in de mentorlessen en de vaklessen aandacht voor ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’. Veel aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol. Waar mogelijk proberen we deze aanpassingen binnen de reguliere lessen vorm te geven.

Om iedere leerling de juiste ondersteuning en een passende onderwijsplek te geven, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere (POA). Gedurende 1 dag per week is er een medewerker van POA werkzaam bij ons op school. Zij ondersteunt onze zorgcoördinator en begeleidt onze leerlingen die net buiten onze basisondersteuning vallen.

6.7 Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op Trinitas Gymnasium is speciale aandacht voor meer- en hoogbegaafde (HB) leerlingen. Deze leerlingen worden begeleid door ECHA-specialisten (specialisten hoogbegaafdheid, opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen). Zij coördineren het programma voor hoogbegaafden en onderhouden contact met de ouder(s)/verzorger(s), de mentor, docenten en de schoolleiding.

In je eerste jaar doe je een test van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. De resultaten van deze test worden intern besproken en bij rapport- en leerlingbesprekingen geraadpleegd. De testresultaten zijn 3 jaar geldig en zijn voor school belangrijk om in te schatten welke onderwijsbehoeften jij hebt.

Voor alle leerlingen is het mogelijk om te verbreden, versnellen, verdiepen en te verrijken. Voor (hoog)begaafde leerlingen zetten we deze activiteiten echter gericht in om ze optimaal bij hun schoolcarrière te betrekken. Het kan hierbij gaan om:

 • Een verbredingsproject in of buiten de klas;
 • Top-down leren;
 • Masterclasses op een universiteit of georganiseerd door de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen;
 • Het versnellen van één of meerder vakken of een heel leerjaar.

Zo bieden we in overleg met een ECHA-specialist een programma op maat. Leerlingen worden toegelaten na overleg binnen een expertteam.

ECHA-specialisten
Mevrouw drs. M. (Mariëlle) Roos                                           Mevrouw O. (Olga) Visser
E-mail: m.roos@hetbaken.nl                                                  E-mail: o.visser@hetbaken.nl
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

6.8 Vereniging Begaafdheidsprofielscholen

Sinds het voorjaar van 2016 is Trinitas Gymnasium gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool (BPS) en volwaardig lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

De vereniging staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die onderwijs en begeleiding bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Een school kan lid worden van de vereniging als de school bereid is de gedragscode te onderschrijven en uit te voeren. De vereniging heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid en verwacht dat logischerwijs ook van de betreffende school.

De school:

 • Heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
 • Heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
 • Betrekt ouders (of verzorgers) en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders (of verzorgers) en leerlingen.
 • Zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
 • Beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
 • Onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
 • Is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

Elke 4 jaar vindt er opnieuw een visitatie plaats en wordt er gekeken of we nog steeds aan de standaard voldoen en hoe we ons nog verder hebben ontwikkeld.

Ga naar onderwerp