6.1 Aandacht en begeleiding op Trinitas Gymnasium

De aandacht en begeleiding voor onze leerlingen is vooral gericht op de ontwikkeling van talent.
In je eerste jaar doe je een test van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen. Dit onderzoek geeft inzicht in je intelligentie, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Dit helpt ons om jou zo goed mogelijk te begeleiden. De kosten van dit onderzoek worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. In de 3e klas herhalen we het onderzoek om vorderingen en veranderingen te signaleren.

6.1.2 De vakdocent
Leerlingbegeleiding begint bij de vakdocent. De vakdocent heeft als taak de leerstof aan jou en je medeleerlingen aan te bieden en jullie te helpen deze zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast helpt elke docent leerlingen hun capaciteiten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Als de docent problemen bij een leerling of een klas signaleert, dan neemt hij of zij contact op met de mentor. Als leerling kun je altijd naar je docent gaan voor hulp of uitleg over het desbetreffende vak.

6.1.3 De mentor
Elke klas heeft een vaste mentor. Hij of zij is de belangrijkste persoon op het gebied van begeleiding. Bij je mentor kun je altijd aankloppen met vragen en problemen, ook als het iets betreft wat niet direct met school te maken heeft. Alles gebeurt natuurlijk in vertrouwen. De mentor begeleidt daarnaast de studie van de leerlingen en houdt de behaalde resultaten in het oog. In de eerste jaren wordt in de mentorles aandacht besteed aan positieve groepsvorming en studievaardigheden.

6.2 Counselor

Er zijn leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met persoonlijke problemen. Voor hen en/of hun ouders of mentor is er de mogelijkheid zich te wenden tot één van de counselors binnen de school. De counselors zijn hiertoe opgeleide docenten. Een counselor is een raadgever, een adviseur. Of de leerling (of ouders/verzorgers) de raad opvolgt is aan hem/haar. De counselor zoekt samen met de leerling naar een oplossing. Mochten zij er niet uitkomen, dan kunnen de counselors aanraden advies in te winnen bij het zorgadviesteam en/of adviseren welke externe ondersteuning het beste geschikt is.
De counselors op Trinitas zijn:
Mevrouw C. (Claudia) Jelders
Mevrouw M. (Margriet) van Staveren

6.3 Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt ons bij leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben als gevolg van dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, een autismespectrumstoornis of andere stoornissen. De orthopedagoog denkt mee over de begeleiding en geeft advies aan leerlingen met deze problemen op Trinitas Gymnasium.  Als een diagnose is gesteld, kan de orthopedagoog op basis van de adviezen die voortvloeien uit het onderzoek, aanpassingen toekennen. Zoals bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen. Op Trinitas Gymnasium gaan we ervan uit dat binnen het voortgezet onderwijs dyslexie niet meer is te verhelpen. Onze hulp richt zich daarom vooral op de genoemde aanpassingen en het ermee om leren gaan. In ons dyslexieprotocol vind je meer informatie.

De orthopedagoog kan ook andere onderzoeken bij leerlingen uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen over het cognitieve niveau van een leerling of het sociaal-emotioneel functioneren. Aanmelding voor onderzoek door de orthopedagoog verloopt altijd via de mentor en de teamleider.

De orthopedagoog begeleidt leerlingen die extra zorg nodig hebben en werkt hierbij nauw samen met de Begeleider Onderwijs die via Passend Onderwijs aan onze school is gekoppeld.

Orthopedagoog Trinitas Gymnasium:
Mevrouw drs. A. (Anneke) Adolphs
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

6.4. Decaan

De decaan is de vraagbaak binnen de school met betrekking tot profielkeuzes in leerjaar 3 en vervolgstudies in het hoger (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Voor leerlingen die vastlopen in hun studiekeuzeproces is de decaan in te zetten als loopbaancoach. Voor verdere informatie over de rol van de decaan, zie hoofdstuk 3.

6.5 Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor zijn of haar afdeling.
Teamleiders:
Mevrouw drs. M. (Mariëlle) Roos (leerjaar 1 en 2)
De heer K. (Koppe) Koppeschaar (leerjaar 3 en 4)
Mevrouw J. M. (Manon) de Haas, MA (leerjaar 5 en 6)

6.6 Conrector

De conrector is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in een leerjaar. De conrector is de direct leidinggevende van de teamleider en lid van het Zorg Advies Team.
De conrector is mevrouw I. (Irene) Kramer.

6.6.1. Zorg Advies Team
Om de verschillende onderdelen van de leerlingenzorg goed op elkaar af te stemmen, vindt er onder leiding van de zorgcoördinator geregeld overleg plaats tussen alle externe hulpverleners. De orthopedagoog, de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de leerplichtambtenaar  maken deel uit van dit Zorg Advies Team. Zo nodig schuiven bij het maandelijkse overleg ook counselors, mentoren en teamleiders aan.

6.7 Passend onderwijs

Het vormgeven van passend onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, leerlingbegeleiders en zorgspecialisten. Uiteraard in overleg met de leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Voor alle leerlingen is er in de mentorlessen en de vaklessen aandacht voor ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’. Veel aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol. Waar mogelijk proberen we deze aanpassingen binnen de reguliere lessen vorm te geven.
Om iedere leerling de juiste ondersteuning en een passende onderwijsplek te geven, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. De contactpersoon van Passend Onderwijs voor Trinitas Gymnasium is de heer Rink Oord.

6.8 Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op Trinitas Gymnasium is speciale aandacht voor meer- en hoogbegaafde (HB) leerlingen. Deze leerlingen worden begeleid door ECHA-specialisten (specialisten hoogbegaafdheid, opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen). Zij coördineren het programma voor hoogbegaafden en onderhouden contact met de ouder(s)/verzorger(s), de mentor, docenten en de schoolleiding.
In je eerste jaar doe je een test van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. De resultaten van deze test worden intern besproken en bij rapport- en leerlingbesprekingen geraadpleegd. De testresultaten zijn 3 jaar geldig en zijn voor school belangrijk om in te schatten welke onderwijsbehoeften jij hebt.

Voor alle leerlingen is het mogelijk om te verbreden, versnellen, verdiepen en te verrijken. Voor (hoog)begaafde leerlingen zetten we deze activiteiten echter gericht in om ze optimaal bij hun schoolcarrière te betrekken. Het kan hierbij gaan om:

 • Een verbredingsproject in of buiten de klas;
 • Top-down leren;
 • Masterclasses op een universiteit of georganiseerd door de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen;
 • Het versnellen van één of meerder vakken of een heel leerjaar.

Zo bieden we in overleg met een ECHA-specialist een programma op maat. Leerlingen worden toegelaten na overleg binnen een expertteam.

ECHA-specialisten

Mevrouw drs. M. (Mariëlle) Roos en Mevrouw O. (Olga) Visser
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

6.9 Vereniging Begaafdheidsprofielscholen

Sinds het voorjaar van 2016 is Trinitas Gymnasium gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool (BPS) en volwaardig lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

De vereniging staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die onderwijs en begeleiding bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Een school kan lid worden van de vereniging als de school bereid is de gedragscode te onderschrijven en uit te voeren. De vereniging heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid en verwacht dat logischerwijs ook van de betreffende school.

De school:

 • Heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
 • Heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
 • Betrekt ouders (of verzorgers) en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders (of verzorgers) en leerlingen.
 • Zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
 • Beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
 • Onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
 • Is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

In 2020 zijn we gevisiteerd door een commissie van de vereniging. Zij hebben onderzocht of Trinitas Gymnasium voldoet aan deze gedragscode. We hebben opnieuw het certificaat Begaafdheidsprofielschool verkregen. Wel werd opgemerkt dat we vaker met ouders in gesprek kunnen en dat de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen (nog) beter kan. Daarom hebben we nu een ouderklankbord HB en HB mentoren in jaar 1 en 2. Elke 3 jaar wordt er gekeken of we nog steeds aan de standaard voldoen en hoe we ons nog verder hebben ontwikkeld.

Ga naar onderwerp