5.1 Basisregels

Op Trinitas Gymnasium hebben we een paar basisregels:
– Respectvol omgaan met elkaar
– Begrip tonen voor elkaar
– Elkaar helpen en steunen
– Samen bouwen aan een veilige wereld
Pesten, ruzie zoeken, agressie, discriminatie of aantasting van andermans persoonlijke leefwereld worden niet getolereerd. Dat geldt voor leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.

Trinitas telefoonvrije school
Trinitas is met ingang van schooljaar 2023-2024 een telefoonvrije school. De telefoon is thuis of in de kluis! Leerlingen mogen in school hun telefoon niet gebruiken. Buiten de hekken van de school is telefoongebruik wel toegestaan. Ook personeel zal zoveel mogelijk telefoonvrij gaan werken. In de klaslokalen kan de telefoon alleen gebruikt worden voor het inloggen in de systemen. In de personeelsruimtes en bij de werkplekken is (zakelijk) telefoongebruik toegestaan.

Het weren van de telefoon uit de school ontslaat ons als onderwijsinstelling niet van de pedagogische verplichting om leerlingen om te leren gaan met hun telefoon. Vraagstukken als mediawijsheid, sociale mediagebruik en privacywetgeving komen in workshopvorm langs in onze onderbouw. Ook voor ouders willen we een thema-avond organiseren om ze te helpen hun kind te begeleiden in het telefoongebruik.

Leerlingenstatuut
Trinitas Gymnasium heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan jouw rechten en plichten rondom het onderwijs en de begeleiding op school. Ook zijn hierin de gedragsregels opgenomen met betrekking tot kledinggebruik, de mobiele telefoon, geluidsdragers, internetgebruik, wapens, laserpen, vuurwerk, alcohol, drugs en agressie. Je vindt het leerlingenstatuut op onze website www.trinitasgymnasium.nl.

Veiligheid en toezicht
Trinitas Gymnasium wil leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het schoolgebouw wordt jaarlijks gecontroleerd volgens de arbo-normen en veiligheidsvoorschriften. We hebben geschoolde bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en een ontruimingsplan voor noodgevallen. Dit ontruimingsplan oefenen we minimaal eens per jaar. Ook hebben we regelmatig overleg met brandweer en politie. In en om het schoolgebouw is cameratoezicht om de veiligheid te waarborgen. En voor je persoonlijke eigendommen heb je een opbergkastje/afsluitbaar kastje.

5.2 Algemene les- en onderwijsregels

5.2.1 Ziek en beter melden
(Medische) afspraken buiten school en ziekte van de leerling, dienen vóór ’s ochtends 8:30 uur door ouder(s) of verzorger(s) gemeld te worden.
Dit kan op telefoonnummer 036 – 845 24 30 of door te mailen naar absentie-btg@hetbaken.nl

Als een leerling ziek wordt gedurende een schooldag meldt hij/zij zich af bij de huiskamer, waarna we verwachten dat de ouder(s) of verzorger(s) een e-mail sturen ter bevestiging van deze ziekmelding. Bij het verlaten van de school voor een (medische) afspraken buiten school meldt de leerling zich af bij de huiskamer en bij terugkomst meldt de leerling zich weer aan bij de huiskamer.

Is een leerling langdurig ziek, dan zorgen we er samen met de ouder(s) of verzorger(s) voor dat de leerling zoveel mogelijk onderwijs kan blijven volgen en contact houdt met school.

Als een leerling onbekend afwezig staat tijdens één of meerdere lessen, dan ontvangen de ouders of verzorgers een e-mail met de vraag om een verklaring voor deze absentie. We verwachten dan per omgaande een reactie. Krijgen we geen reactie, dan wordt de absentie als niet verantwoord (spijbelen) gezien. In dit geval zullen de gemiste uren dubbel ingehaald moeten worden. Tevens wordt er bij 16 uur of meer spijbelen in 4 weken, melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat de leerling door de leerplichtambtenaar wordt opgeroepen om zich hiervoor samen met de ouder(s)/verzorger(s) te verantwoorden. Zie hierover ook de tekst in de bijlage op pagina 43 (bijlage leerplichtzaken van de gemeente).

Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn kunnen van de teamleider toestemming krijgen om zelf te verantwoorden wanneer ze afwezig zijn. De leerling blijft verplicht om de lessen te volgen en als je lang afwezig bent, nemen we alsnog contact op met de ouder(s) of verzorger(s). Als blijkt dat een leerling deze verantwoordelijkheid niet aankan, dan trekken we de toestemming in.

Voor leerlingen geldt: 
Communicatie verloopt via het outlook365 account van school, dit e-mailadres (leerlingnummer@student.hetbaken.nl) staat standaard ingesteld voor alle portalen.

Voor ouders en verzorgers geldt:
Zorg ervoor dat de juiste e-mailadressen en telefoonnummers bekend zijn bij onze leerlingenadministratie, zodat je altijd goed bereikbaar bent voor school. Op het ouderportaal kunnen ouders of verzorgers zelf  inzicht blijven houden op absenties en resultaten.

5.2.2 Afwezigheid en te laat komen
Komt een leerling te laat op school, dan meldt hij/zij zich bij de receptie. De leerling krijgt dan een te-laat-briefje en gaat daarmee naar de les. Is het te laat komen aan de leerling zelf te wijten, dan moet hij/zij zich bij voorkeur de volgende dag, maar in ieder geval binnen een week, vóór 8.00 uur bij de receptie melden. Doe je dit niet dan zal jij je vervolgens 5 dagen vóór 8.00 uur moeten melden.
Voor andere vragen rondom verzuim en afwezigheid kunnen leerlingen zich melden in de huiskamer. Daar wordt per lesuur bijgehouden of een leerling al dan niet aanwezig is.  Kom je in een periode vaak te laat of mis je ongeoorloofd lesuren, dan legt de mentor of teamleider een maatregel op en volgt er een gesprek met je ouder(s) of verzorger(s). Indien nodig zal de leerplichtambtenaar hierbij worden ingeschakeld.

5.2.3 Verwijdering uit de les
Als een leerling de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, word deze uit de les gestuurd. Je moet je dan direct melden bij de mediatheek waar je een uitstuurformulier moet invullen. De rest van het uur ga je in het zicht van de mediathecaris aan het werk. Aan het eind van het lesuur ga je terug naar de docent met het formulier en bespreekt een eventuele sanctie.

5.2.4 Ongeoorloofd verzuim (spijbelen)
Als wij constateren dat het verzuim van een leerling ongeoorloofd is, dan moet deze de gemiste lessen dubbel inhalen, voor of na de reguliere schooltijd, dus niet in tussenuren. De conciërge kan de leerling dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we ouder(s) of verzorger(s) op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar en word de leerling samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek, waarna de leerplichtambtenaar een sanctie kan opleggen.

5.2.5 Deelname lessen
Elke bij het Trinitas Gymnasium ingeschreven leerling is verplicht deel te nemen aan alle lessen en activiteiten. Doet hij/zij dit niet, dan kunnen we besluiten om je inschrijving met ingang van een nieuw schooljaar niet meer te verlengen. Dit kunnen we ook doen als bijvoorbeeld je gedrag hiertoe aanleiding geeft.

5.2.6 Aanvang lessen
Vijf minuten voorafgaand aan het eerste lesuur en de lessen na een pauze gaat een bel, een teken dat de leerling zo snel mogelijk naar het lokaal moet gaan.

5.2.7 Lesuitval
We willen de lessen zoveel mogelijk laten doorgaan. Maar door bijvoorbeeld ziekte of verplichte nascholing van docenten vallen er toch wel eens lessen uit. Ook werkweken, culturele activiteiten en sportevenementen zijn van invloed op het rooster. We proberen lesuitval zo veel mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld andere docenten in te zetten of je zelfstandig te laten werken onder toezicht. In de onderbouw worden lessen die uitvallen ingezet als ‘lees-les’. Doel hiervan is de leesvaardigheid te verbeteren en woordenschat te vergroten. Er zijn per klas voldoende en verschillende titels van leesboeken beschikbaar. Via de SOM-app kunnen leerlingen altijd het actuele lesrooster zien.

5.2.8 Verzoek om verlof
Een leerling kan alleen met een goede reden langere tijd niet naar school komen. De ouder(s) of verzorger(s) moet(en) hiervoor een schriftelijk verzoek, inclusief motivatie, indienen bij de huiskamer. Dit verzoek voor buitengewoon verlof gaat vervolgens naar de teamleider. Zorg ervoor dat wij uiterlijk een maand van tevoren je verzoek binnen hebben, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke moet ook schriftelijk worden aangevraagd. Dit moet minimaal 2 weken van tevoren en kan niet vaker dan 2 keer per jaar. Verlof aanvragen voor de eerste 2 weken na en de laatste week voor de zomervakantie is niet mogelijk. En natuurlijk houden we ons aan de regels van de leerplicht (zie www.almere.nl). Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn te downloaden van de website van de school en verkrijgbaar bij de huiskamer.

5.2.9 Foto’s leerlingen
Het fotografie- en videobeleid van Trinitas Gymnasium is ingericht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) Meer informatie hierover vind je op de website van Het Baken.

5.2.10 Informatieverstrekking gescheiden ouders
We sturen post altijd naar het huisadres waar de leerling staat ingeschreven. Willen ouders of verzorgers de post op een tweede adres ontvangen, dan moeten ze dit schriftelijk aanvragen. Informatie die wordt uitgedeeld in de klas, krijg je altijd in enkelvoud mee. En een mentor voert in principe 1 gesprek per ouderpaar. Digitale communicatie zoals nieuwsbrieven worden wel altijd aan beide ouders/verzorgers gestuurd als de e-mailadressen bekend zijn.

5.2.11 Mediawijsheid
Op Trinitas Gymnasium mag men niet zomaar opnames of foto’s maken met een telefoon of een fototoestel. Niet iedereen wil gefilmd of gefotografeerd worden. Daarnaast worden beelden makkelijk online gedeeld en dat is heel moeilijk ongedaan te maken. Alleen als er vanuit onderwijskundig oogpunt noodzaak is om beeldmateriaal te maken, dan mag dat. Tijdens de mentorlessen besteden we aandacht aan mediawijsheid en leer je hoe je verstandig omgaat met social media. Vanuit school wordt er niet met leerlingen gecommuniceerd via social media zoals groepsapps. Ook nemen medewerkers van de school geen uitnodigingen van leerlingen aan om in een groepsapp deel te nemen. Uit ervaring blijkt dat het zeer gewenst is dat ouders (of verzorgers) goed op de hoogte zijn op welke manier hun zoon of dochter actief is op dergelijke social media.

5.3 Pesten, geweld en discriminatie

5.3 Pesten, geweld en discriminatie
We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie. Pestgedrag, geweld en discriminatie kun je bij iedere medewerker van school melden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor en de teamleider. Zij horen alle betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Zo proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij betrokken waren en wie wat heeft gedaan. Als we een volledig beeld hebben, maken we afspraken om het samen op te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer en dader het conflict te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De mentor vervult hierbij een belangrijke rol. Waar nodig doen we een beroep op onze speciaal hiervoor opgeleide anti-pestcoördinator. Als het grensoverschrijdend gedrag daartoe aanleiding geeft, wordt de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ingeschakeld. Een slepend conflict kan zich ook (voor een deel) buiten de muren van de school afspelen, in dat geval schakelen we het Zorg Advies Team (ZAT) in om de verdere aanpak te bepalen.  

Soms is een overtreding zodanig dat we de stappen hierboven overslaan. De rector bepaalt dan wat er moet gebeuren. In sommige gevallen is de school verplicht om bij de politie aangifte te doen. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij zelf ook contact kan opnemen met de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (zie ook paragraaf 12.3).

Meer uitgebreide informatie lees je in ons pestprotocol.

Op pestweb.nl vind je informatie, advies en tips om pesten of gepest worden tegen te gaan. Je kunt ook bellen voor meer informatie, elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur: 0800 – 28 28 280 of 0900 – 28 28 280 (als je mobiel belt).

 

Ga naar onderwerp