11.1 Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs

Naar school gaan kost geld. Denk maar aan studiematerialen, een schooltas en misschien een buskaart of een abonnement voor de trein. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).

Of je in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s), de school, je leeftijd, nationaliteit en het aantal kinderen binnen je gezin. De regeling geldt alleen voor leerlingen die op 31 juli van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt de wet Studiefinanciering 18+. Een aanvraag voor WTOS of studiefinanciering kun je het beste zo snel mogelijk doen. Informatie kun je vinden op de website van DUO.

 

11.2 Boekenpakket

De benodigde schoolboeken worden door de school bekostigd. Leermiddelen die je langer dan 1 jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij de firma Van Dijk Educatie in Kampen (let op: sommige werkboeken gaan 2 jaar mee). Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af en aan het einde van het schooljaar krijg je een uitnodiging om de boeken op school in te leveren. Je ouders of verzorgers blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeven geen borg of verzendkosten te worden betaald.

11.3 Overige materialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine en woordenboeken.

11.4 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

Trinitas Gymnasium staat voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd, maar die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van school telt en hoort erbij.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers. Deze ouderbijdrage is gebaseerd op bijgevoegde berekening en is vastgesteld met steun van ouders uit de medezeggenschap van de school. Voor de goede orde benadrukken we dat deze bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. De school behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouders/verzorgers zijn. Een overzicht van de bijdrage voor dit jaar vindt u op onze website.
Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel. Bij betaling kunt u zelf aangeven welk bedrag u kan en wil bijdragen.

De vaststelling van de ouderbijdrage wordt geaccordeerd door de oudergeleding van de Deelraad van Trinitas Gymnasium.

 

 

 

11.5 Overige kosten

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen zelf aanschaffen. Denk hierbij aan woordenboeken, schrijfmateriaal, rekenmachine en sportkleding.

11.6 Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie voor een speciaal schadeformulier.

11.7 Wettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade lijdt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het Baken is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouder(s)/verzorger(s) aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school – eventueel zelfs uit je opbergkastje/afsluitbaar kastje- gestolen mobiele telefoon onder de dekking valt. Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt de schade onderling verhaald. We raden je ouder(s)/verzorger(s) dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten.

Ga naar onderwerp