11.1 Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs

Naar school gaan kost geld. Denk maar aan studiematerialen, een schooltas en misschien een buskaart of een abonnement voor de trein. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
Of je in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s), de school, je leeftijd, nationaliteit en het aantal kinderen binnen je gezin. De regeling geldt alleen voor leerlingen die op 31 juli van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt de wet Studiefinanciering 18+. Een aanvraag voor WTOS of studiefinanciering kun je het beste zo snel mogelijk doen. Informatie kun je vinden op de website van DUO.

11.2 Boekenpakket

De benodigde schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020 worden door de school bekostigd. Leermiddelen die je langer dan 1 jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij de firma Van Dijk Educatie in Kampen (let op: sommige werkboeken gaan 2 jaar mee). Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af en aan het einde van het schooljaar krijg je een uitnodiging om de boeken op school in te leveren. Je ouders of verzorgers blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeven geen borg of verzendkosten te worden betaald.

11.3 Overige materialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine en woordenboeken. Op onze website vind je een overzicht van de basismaterialenlijst die je voor ieder leerjaar moet aanschaffen.

11.4 Schoolkosten (vrijwillige bijdrage)

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. De uitgaven voor leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis schoolboeken’.
De vergoeding voor de materiële kosten (leermiddelen, ICT, inventaris, gebouw en dergelijke) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Het Baken Almere.

Onmisbaar

In feite ontwikkelt de school veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onze begeleiding. Daarom vragen wij van de ouders/verzorgers een bijdrage voor algemene schoolkosten. Dit is volgens de wet een vrijwillige bijdrage maar voor de school is deze bijdrage in de praktijk onmisbaar.

Kosten algemeen
Door zorgvuldig financieel beleid heeft de school de bijdrage voor algemene schoolkosten al jaren beperkt weten te houden. In overleg met de oudergeleding in de Deelraad is bepaald dat de bijdrage voor de algemene kosten jaarlijks wordt geïndexeerd.

Verantwoording
Voor de besteding van de algemene schoolkosten wordt jaarlijks instemming gevraagd aan de oudergeleding van de Deelraad. Na afloop van elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de Deelraad over de besteding van deze gelden.

Betaling in termijnen
Het is mogelijk de factuur voor de algemene kosten in termijnen te betalen. Ouders of verzorgers kunnen dit aangeven via een link in de mail die zij ontvangen van de financiële administratie.

Aanvullende schoolkosten
Naast de algemene schoolkosten worden er kosten gemaakt voor extra lessen/opleidingen, niet vakgebonden excursies, schoolpassen, opbergkastje/afsluitbaar kastjes enzovoort. Een overzicht van deze kosten is opgenomen op de website van de school.

Kwijtschelding
Ouders of verzorgers die niet in staat zijn de aanvullende schoolkosten te voldoen, kunnen op de website van de school informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door de gemeente en de Stichting Fonds voor Bijzondere Noden Almere. Ook is er de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Op de website van de school is een kwijtscheldingsformulier kwijtscheldingsformulier aanwezig. Dit formulier kan worden ingeleverd bij de afdelingsleider.

11.5 Overige kosten

Verder worden gedurende het schooljaar nog aparte facturen gestuurd voor activiteiten waaraan leerlingen op persoonlijke titel deelnemen, zoals de Kloosterdagen en de International Award. Dat geldt ook voor de meerdaagse excursies die onderdeel uitmaken van ons lesprogramma, zoals de introductieweek in leerjaar 1, de Trierreis in leerjaar 3 en de Rome- of Griekenlandreis in leerjaar 4.

Lesmateriaal zoals woordenboeken en een Bosatlas voor thuisgebruik dien je zelf aan te schaffen. Dit geldt ook voor schrijfgerei, schriften, agenda en kleding voor Lichamelijke Opvoeding.

11.6 Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie voor een speciaal schadeformulier.

11.7 Wettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade lijdt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het Baken is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouder(s)/verzorger(s) aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school – eventueel zelfs uit je opbergkastje/afsluitbaar kastje- gestolen mobiele telefoon onder de dekking valt. Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt de schade onderling verhaald. We raden je ouder(s)/verzorger(s) dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten.

Ga naar onderwerp