2.1 Missie: onze drie bakens

Als schoolorganisatie willen we jonge mensen begeleiden bij het vinden van hun plaats in de samenleving. Ieder mens is uniek, daarom hebben we in ons onderwijs aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Onze visie wordt vertaald in 3 speerpunten, onze ‘bakens’. Deze bakens zijn: onze identiteit, een veilig leer- en leefklimaat en het stimuleren en ontwikkelen van talent.

Deze speerpunten geven aan wie we zijn en vanuit welk perspectief en met welke houding wij ons richten op onze leerlingen. De 3 bakens vatten het wezen van onze school samen.

Identiteit
Het Baken Almere is een interconfessionele organisatie. Vanuit onze oecumenische visie gaan wij ervan uit dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. Om deze maatschappelijke rol te kunnen vervullen, is goed onderwijs essentieel. Daarom bieden wij een leeromgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.

In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens – en dus ook ieder kind – uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is. Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven niet alleen voor hoeven te staan. Dat er altijd iemand voor hen is. En dat hun leven van betekenis is en er toe doet. We vinden dat de school een plek moet zijn waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt, en waar je je veilig mag voelen. Het personeel op onze scholen werkt daarom met inzet en aandacht voor het kind en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onze identiteit is onder meer zichtbaar door het vak Levensbeschouwing op de lessentabel en de verplichte vieringen voor Pasen en Kerst onder schooltijd.

Een veilig leer- en leefklimaat
Voor alle Bakenscholen geldt: we hebben een bewuste keus voor kleinschaligheid gemaakt. We zorgen ervoor dat we je leren kennen en samen met jou ontdekken wat je kunt en wilt. Daarbij helpen we je waar dat nodig is. We laten je ervaren dat je erbij hoort en zorgen er met jou voor dat jij, samen met je medeleerlingen, in een veilige en prettige omgeving kunt leren.

Het stimuleren en ontwikkelen van talent
Natuurlijk bereiden we je in de eerste plaats voor op het behalen van je diploma. Daarnaast vinden wij het belangrijk bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. We willen je uitdagen om het beste en maximale uit jezelf te halen op jouw eigen manier. Geïnspireerd en begeleid door je docenten. Dat betekent dat je de ruimte krijgt om zelf te kiezen wat bij je past, zodat je je talenten kunt ontdekken of verder kunt ontwikkelen.

Kies je voor Trinitas Gymnasium, dan doe je mee met al onze interconfessionele activiteiten. Zo volg je de lessen Levensbeschouwing. In deze lessen maak je kennis met de rituelen en gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. We brengen o.a. een bezoek aan een kerk en een moskee. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het ook over waarden en normen. Belangrijk hierbij is, dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden. Je leert je bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom, je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt. Daarnaast heb je in leerjaar 4 de mogelijkheid om mee te gaan met de Kloosterdagen. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 9.3. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd. 

2.2 Visie Trinitas Gymnasium

De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd een solide fundament te bouwen voor ons gymnasium. Het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen waarbij we oog hebben voor wat we hebben opgebouwd en niet wegkijken van de uitdagingen van een veranderende wereld. We zien het als onze maatschappelijke taak om meer uit leerlingen én de maatschappij te halen. Wij helpen onze leerlingen hun positie te bepalen door hun plek binnen de school en hun rol in de maatschappij breed te vinden en te begrijpen.

Om daar te komen is het van belang om te weten waar je vandaan komt. Wij zeggen dan ook dat wij kennis delen en lessen trekken uit het verleden. Deze parallel met het verleden en het heden helpt te begrijpen waarom je staat waar je staat en hoe je verder komt. We nemen onze leerlingen mee in de oude verhalen, de cultuur en de verbinding die er is met het heden. Daarom bieden wij modern gymnasiaal onderwijs met ruimte voor de klassieke vorming, filosofie, cultuur en actualiteit.

Dit uitgangspunt vereist een bepaalde mentaliteit van iedereen die bij ons werkt en leert, namelijk het besef van verantwoordelijkheid, een open en bewuste houding naar de wereld, een maatschappijkritische blik en een gezonde dosis nieuwsgierigheid.  Wij werken daardoor aan een continu leer- en ontwikkelklimaat waarin deze mentaliteit wordt gestimuleerd en goed gedijt. Het Trinitas heeft hooggekwalificeerde en gedreven docenten in huis die een stimulerende omgeving creëren waarbinnen leerlingen op eigentijdse wijze kunnen leren.

Wij zijn het Trinitas Gymnasium. De plek waar je jouw positie ontdekt, waar je leert begrijpen wat je doel is en hoe je hierheen navigeert. De plek waar je je ontwikkelt als mens en als leerling, waar je je realiseert dat je in relatie staat tot anderen. Het Trinitas Gymnasium is de plek waar je de bredere context leert begrijpen. Daarbij is sturing nodig. Wij geven die.

Gymnasium: de ideale start voor een academische carrière
De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs kan alleen gewaarborgd worden als leerlingen zowel qua kennis, als qua cognitieve en sociaal-emotionele strategieën optimaal voorbereid het voortgezet onderwijs afronden. Het gymnasium biedt het hoogste niveau van onderwijs aan binnen het voorgezet onderwijs en is de ideale start voor een academische carrière.

Gymnasium: anno 2024
Wij bieden modern gymnasiaal onderwijs. Naast vakken zoals bijvoorbeeld Grieks en Latijn, maar ook filosofie en drama nemen we je bij ons op school mee in de oude verhalen en trekken we lessen uit het verleden. Gymnasiaal onderwijs is meer dan het volgen van vakken. Bij ons krijg je als leerling de ruimte en begeleiding die je nodig hebt om je te verbreden, te verdiepen en te ontdekken wie je bent en wilt zijn. Om zo vanuit historisch, geografisch en sociaal perspectief jouw plek op deze wereld te vinden, te begrijpen en te waarderen. Individuele talentontwikkeling en het vergroten van je vermogen en het besef dat alles wat jij doet effecten heeft op de mensen om je heen, gaan daarbij hand in hand.

Gymnasium: Trinitas als Begaafdheidsprofielschool
Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. Ons doel is dan ook jouw individuele kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden te herkennen, te kennen en te erkennen. Waardoor excelleren en talentontwikkeling, passend bij het gymnasiaal onderwijs, mogelijk wordt en wordt gestimuleerd. Het onderwijs op Trinitas Gymnasium is daar nadrukkelijk op gericht. In dit verband hebben we ons aangesloten bij de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Sinds 2016 zijn wij gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool. Het Trinitas Gymnasium is klassikaal ingericht waarbij alle leerlingen gezamenlijk onderwijs volgen. We zijn ons bewust van de meerwaarde als men maatwerk biedt aan onder meer de hoog- en/of meerbegaafde leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen hun talenten ontplooien en voorkomen we dat er leerlingen onderpresteren, gedemotiveerd raken of zelfs uitstromen. We hebben een breed aanbod van mogelijkheden voor hoog- en/of meerbegaafde leerlingen en hebben veel expertise in huis om ze zo goed mogelijk te begeleiden.

Gymnasium: categoraal onderwijs
Trinitas is een categoraal gymnasium. Aan een categoraal gymnasium zijn geen andere vormen van onderwijs verbonden. Hierdoor kunnen wij onderwijs aanbieden dat past bij het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van deze specifieke groep leerlingen. Gemotiveerde, belangstellende en leergierige leerlingen, net als jij, die elkaar dagelijks in een relatief klein schoolgebouw ontmoeten. De inzet en ontwikkeling van docenten en ondersteunend personeel is gericht op de behoeften en het welbevinden van jou en je medeleerlingen. Het veilige leef- en leerklimaat dat hierdoor ontstaat geeft iedereen de ruimte en de stimulans om zich te ontwikkelen en te excelleren. Met andere woorden: wij helpen je om het maximale uit jezelf te halen.

 

Ga naar onderwerp