12.1 Waarheen met klachten?

Jij of je ouders/verzorgers kunnen binnen de school te maken krijgen met beslissingen die naar jouw mening onterecht zijn. Er zijn bepaalde personen binnen de school bij wie je terecht kunt om hierover te praten en om hulp te krijgen bij het oplossen van problemen, te weten: de mentor, de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en de schoolleiding.

Een klacht heeft betrekking op jouw persoonlijke situatie in verband met het volgen van onderwijs en de omstandigheden binnen of op het terrein van de school. We gaan ervan uit dat je de klacht eerst probeert op te lossen met de betreffende persoon. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de teamleider van de jaarlaag waartoe jij behoort.

Als je het niet eens bent met de klachtafhandeling van de teamleider, kun je in beroep tegen het besluit bij de rector van de school. Mocht je na alle stappen doorlopen te hebben niet tevreden zijn met de afhandeling van je klacht, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Het Baken Almere. Als de klacht gericht is tegen de rector van de school, dan kun je direct een klacht bij de Klachtencommissie indienen (t.a.v. de ambtelijk secretaris). De Klachtencommissie onderzoekt de klacht en oordeelt of de klacht gegrond is. Het bevoegd gezag neemt vervolgens een beslissing.

Hoe bijvoorbeeld de klacht ingediend moet worden, binnen welke termijn en bij wie precies, is terug te vinden in de verschillende klachtenregelingen die zijn opgesteld op grond van het type klacht. De klachtenregeling staat op de site www.hetbaken.nl.

Een klacht voor de klachtencommissie kan gestuurd worden aan:
Het Baken Almere
t.a.v. bestuurder de heer A. Turner
Postbus 10015
1301 AA Almere

Het Baken Almere is aangesloten bij:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Klachten over examenbeslissingen worden eerst intern door de examencommissie behandeld. Als je het oneens bent met de oplossing van de examencommissie kun je jouw klacht voorleggen aan de Commissie van Beroep (t.a.v. de secretaris van de Commissie van Beroep) volgens het ‘Examenreglement’:
Het Baken Almere
Postbus 10015
1301 AA Almere

De volledige regelingen staan op onze website www.hetbaken.nl. Met deze klachtenregeling trachten we eventuele klachten zorgvuldig af te handelen. Daarnaast is het een middel om de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school te verbeteren. De klachtenregelingen dragen hiermee bij aan een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen.

Kun je met jouw klacht of geschil niet terecht bij één van de genoemde instanties? Richt je dan tot het schoolbestuur of de Inspectie van het Onderwijs:
Inspectie van het Onderwijs:
Website: www.onderwijsinspectie.nl
E-mail: info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs:
Telefoon: 0800 – 80 51 (gratis)

12.2 Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders/verzorgers en leerlingen zorgvuldig. Wanneer er mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict doen we altijd aangifte bij de politie.

12.2.1 Meldcode Huiselijk Geweld
Indien er op school de indruk ontstaat dat een leerling te maken heeft met huiselijk geweld, past de school de meldcode huiselijk geweld toe. Dat betekent dat we indien wij daar aanleiding toe zien handelen volgens het afwegingskader dat is opgesteld voor onderwijs en leerplicht.

12.3 Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Bij klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en/of geweld op school, kun je altijd een beroep doen op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij dit soort klachten. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je meer wilt weten over de klachtenregeling ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is ook altijd bereid om te reageren op je vragen. Vertrouwenspersoon op Trinitas Gymnasium is de heer P. Groot.

Je kunt ook bellen met de vertrouwensinspecteur voor informatie en advies:
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur:
Telefoon: 0900 – 111 31 11

Indien nodig doet de school een beroep op de GGD of Veilig Thuis.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Trinitas Gymnasium:
De heer P. (Pim) Groot
E-mail: p.groot@hetbaken.nl
Telefoon via receptie: 036 – 845 24 00

Ga naar onderwerp