10.1 Leerlingenraad en klassenvertegenwoordigers

Wil je iets veranderen op school of ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je terecht bij de Leerlingenraad van Trinitas Gymnasium. De Leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en is betrokken bij het ontwikkelen van schoolbeleid en activiteiten. Twee leden zijn ook lid van de Deel-Medezeggenschapsraad (DMR). In de Leerlingenraad zijn alle leerjaren zoveel mogelijk vertegenwoordigd. Aan het begin van elk schooljaar worden de nieuwe leden gekozen. De rector kan als adviseur optreden. Wil je in contact komen met de Leerlingenraad? Stop dan een briefje in de brievenbus bij de receptie. Een e-mail sturen kan ook: leerlingenraadBTG@gmail.com. De namen van de leden van de Leerlingenraad vind je op onze website.

Daarnaast heeft iedere onderbouw klas minimaal één klassenvertegenwoordiger. Klassenvertegenwoordigers bespreken periodiek met de onderwijsteams de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs op school. Zaken die daarin worden besproken worden gedeeld met de teams en de schoolleiding met als doel het onderwijs op Trinitas Gymnasium verder te verbeteren. Daarnaast heb je als klassenvertegenwoordiger de taak jouw klas op allerlei andere momenten te vertegenwoordigen.

10.2 Medezeggenschapsraad

De Leerlingenraad is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een inspraakorgaan van Het Baken als geheel. De Deelraad (DR) is het inspraakorgaan van Trinitas Gymnasium. Via de MR en de DR kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Een gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, MR en schoolleiding neemt uiteindelijk de beslissingen over het beleid.

10.3 Ouderplatform

Het onderdeel ‘ouders’ in de drie-eenheid die Trinitas is, begint bij de ouders en verzorgers van de leerlingen op Trinitas Gymnasium. Vanuit deze groep van meer dan 1.000 ouders en verzorgers vormt zich het Ouderplatform. Dit Ouderplatform is de brede vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de leerlingen van Trinitas Gymnasium. Streven is om vanuit ieder leerjaar minimaal 2 vertegenwoordigers te hebben. Zie de website voor de actuele samenstelling van het ouderplatform. De data voor bijeenkomsten staan op de site en zijn altijd toegankelijk voor alle ouders en verzorgers. De ouders en verzorgers die gekozen zijn in de Medezeggenschapsraad van Het Baken (MR) en de Deelraad (DMR) van Trinitas zijn automatisch gekoppeld aan het Ouderplatform.

Wat doet het Ouderplatform?
Het Ouderplatform fungeert als klankbord voor en heeft een signaalfunctie naar de schoolleiding, DR en MR met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen die met het onderwijs te maken hebben. Het gaat daarbij wel over de bredere kaders en niet over individuele gevallen. Die worden in eerste instantie met de betreffende mentor besproken.
Het Ouderplatform levert een structurele bijdrage aan een optimale communicatie tussen ouders/verzorgers en school. In principe zijn alle kwesties die voor ouders en verzorgers belangrijk zijn, onderwerpen die het Ouderplatform bespreekbaar wil maken. In het kader van een gezonde, veilige en open leeromgeving gaan ouders en verzorgers met elkaar én met de school in gesprek.
Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • Kwaliteit van het geboden onderwijs
  • Onderwijstijd en vakanties
  • Besteding ouderbijdrage
  • Begeleiding profielkeuze
  • Begeleiding eindexamenleerlingen en aansluiting op wetenschappelijk onderwijs
  • Gebruik van social media
  • Beleid m.b.t mobiele telefoons binnen school
  • Veiligheid en pesten
  • Alcohol- en drugsbeleid

Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage besproken, de voortgang op de inning daarvan en de begroting die daaraan ten grondslag ligt met de schoolleiding. Kortom: alle onderwerpen die je als ouder of verzorger belangrijk vindt.

Minimaal een keer per jaar organiseert het Ouderplatform een themabijeenkomst voor en door ouders en verzorgers, en die wordt steeds beter bezocht. Thema’s van deze bijeenkomsten waren de afgelopen jaren ‘Leren leren’, ‘Omgaan met pubers’ en ‘Social media gebruik onder jongeren’.

Ouders/verzorgers kunnen zich opgeven via ouderplatform.trinitas@gmail.com. Je kunt ook contact opnemen als je meer wilt weten of als je een onderwerp onder onze aandacht wilt brengen zónder zelf direct lid te worden. Door de groeiende ouderbetrokkenheid bij school kunnen ook meer taken onderling verdeeld worden en kan school ondersteund worden daar waar wenselijk en nodig bij activiteiten binnen de school (zoals beroepenvoorlichting) en buitenschoolse activiteiten (excursies bijvoorbeeld). Ook bij de werving van leerlingen voor school spelen ouders/verzorgers tegenwoordig een rol. Ouders en verzorgers kunnen als geen ander bijdragen aan een goede voorlichting over Trinitas Gymnasium.

Ga naar onderwerp