3.1 Plaatsing

Plaatsing op Trinitas Gymnasium is afhankelijk van het advies van je basisschool. Het advies dat door de basisschool wordt gegeven is voor ons doorslaggevend. Voor plaatsing in een gymnasiumklas op Trinitas Gymnasium heb je een vwo-advies nodig. Al voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Op de website van Passend Onderwijs is relevante informatie te vinden is over regelingen met betrekking tot de toelating naar het voortgezet onderwijs. 

3.2 Onderwijstijd

Onze leerlingen volgen gedurende de 6 jaar dat zij bij ons op school zitten minstens de wettelijke 5700 uur onderwijstijd. Naast ons reguliere lesrooster bieden wij diverse activiteiten, ondersteuningsmogelijkheden en inval- en inhaalmogelijkheden.

Elk schooljaar organiseren we verschillende activiteitendagen waarop jij en je medeleerlingen op een actieve manier met thema’s als burgerschap, persoonlijkheidsontwikkeling, klassieke vorming en retorica bezig zijn. In het derde en vijfde leerjaar organiseren we een klassieke reis naar respectievelijk Trier, en Rome of Griekenland. Dankzij deze reis versterk je jouw klassieke en culturele bagage die je vormt voor je toekomst.

Voor leerlingen die moeite hebben met de klassieke talen of de kernvakken roosteren we ondersteuningsuren in waarbij een vakdocent je begeleidt bij jouw individuele hulpvraag. Leerlingen die moeite hebben met plannen, het concentreren of die een rustige plek missen om huiswerk te maken kunnen gedurende een periode aanschuiven bij de huiswerktijd op school. Hier werk je onder begeleiding aan je schoolwerk.

In de eerste 3 leerjaren worden, indien de docent afwezig is, de lessen opgevangen door een collega. Deze uren worden ingericht als leesuur. Je leest verder in een eigen gekozen leesboek dat op school aanwezig is. Zo bevorderen en stimuleren we het leesonderwijs. Leerlingen die wegens ziekte een toetsmoment hebben gemist, worden na overleg ingepland voor een centraal inhaalmoment buiten het reguliere lesrooster om. Zo mis je geen extra lessen om iets in te halen.

3.3 Onderbouw

Je schooltijd op Trinitas Gymnasium begint met een driejarige onderbouwperiode. In de onderbouw krijg je, naast de reguliere vakken van het vwo, les in de twee klassieke talen: Latijn en Grieks. Klassieke vorming is daar een onderdeel van. De klassieke talen en klassieke vorming nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijsaanbod. Door het bestuderen van de klassieke talen krijg je een beter inzicht in andere talen, daarnaast wordt je culturele bagage vergroot. Ook leren we je op een meer beschouwelijke manier nadenken. Een manier die is gebaseerd op een onderzoekende instelling en een kritische blik op de wereld.

3.3.1 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Op de basisschool leerde je al zelfstandig te werken. In de onderbouw komt daar zelfstandig leren bij. En in de bovenbouw gaan we er steeds meer van uit dat jij ook de verantwoordelijkheid neemt voor je leerproces. Daarom werken we op Trinitas Gymnasium met planners in onze elektronische leeromgeving (ELO) om je hier op voor te bereiden tijdens de reguliere lessen, in de studie-uren (bij uitval van de vakdocent) of thuis. Je docenten helpen je natuurlijk om hiermee te leren werken.

3.3.2. Talent en uitdaging
Als gymnasiast kun je jouw kennis verbreden door onder lestijd zelfstandig te werken aan een eigen project (Verbredingsproject). Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor je eigen leertraject en moet soms afwegen welke lessen je wel of niet volgt. Dit noemen we ‘verbreden’. Verder krijg je zogenaamde denklessen, waarin we je uitdagen je gebruikelijke denkpatronen te doorbreken en via nieuwe wegen oplossingen te bedenken. Daarnaast volg je expertmodules waarin we je laten kennismaken met onderwerpen die niet binnen de reguliere lessen worden aangeboden. Je kunt daarbij denken aan vakken zoals Chinees, psychologie en Art&Design.

In de bovenbouw kun je verbreden door meer vakken te volgen dan verplicht is. Ook kun je een deel van je lestijd modules, masterclasses of lezingen volgen op een universiteit of hogeschool. Daarnaast bieden we je de gelegenheid mee te doen aan internationaal erkende examens Engels (Cambridge Certificate), Duits (Goethe Institut) en Frans (DELF) en/of aan de International Award for Young People (zie ook paragraaf 9.1).

3.3.3 Kiezen voor je bovenbouw profiel
Aan het einde van het derde leerjaar sluit je de onderbouw af. Gedurende dit hele schooljaar oriënteer je je op het profiel dat je kiest voor de bovenbouw. Tijdens de mentorlessen onderzoek je jouw vaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Daarnaast krijg je de nodige voorlichting over de bovenbouw. Zo maak je (inhoudelijk) kennis met de profielen: welke vakken zijn er, welke eisen worden er gesteld en wat kun je met een bepaald profiel? Vakdocenten uit de bovenbouw vertellen je hoe ze hun vak in de bovenbouw geven en welke vaardigheden je hiervoor moet hebben. Je kunt hen dan ook alles vragen over het vak en het profiel waar het vak onder valt. Ook prettig zijn de contacten met leerlingen die al in de bovenbouw zitten. Zij kunnen je immers uit eigen ervaring vertellen hoe het eraan toegaat in de bovenbouw.

In de bovenbouw volg je deels gemeenschappelijke vakken en deels vakken die horen bij je profiel. Daarnaast heb je nog ruimte om vakken te kiezen. Het profiel dat je kiest, is uiteraard van belang voor de toelating tot de vervolgopleiding die je na de middelbare school kiest. Je kunt kiezen uit 4 profielen:

Economie & Maatschappij (EM)
Cultuur & Maatschappij (CM)
Natuur & Gezondheid (NG)
Natuur & Techniek (NT) 

In de bovenbouw is Klassieke Culturele Vorming (KCV) een onderdeel van de vakken Latijn en Grieks. Hierbij maak je uitgebreid kennis met de culturele aspecten van de oudheid. Ook moet je tenminste één klassieke taal in je vakkenpakket hebben om je diploma op Trinitas te kunnen behalen. In december maak je een voorlopige profielkeuze en vragen we om de adviezen van je vakdocenten. Jouw keuze komt ter sprake tijdens het rapportgesprek over de eerste periode. Na je derde rapport maak je een definitieve keuze.

3.4 De bovenbouw

In het vierde leerjaar van het gymnasium begin je aan een driejarig examentraject, de bovenbouw. Dit betekent dat er al cijfers kunnen gaan meetellen voor de opbouw van je examendossier. Om de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw geleidelijk te laten verlopen, heb je zeker in het vierde jaar nog veel overgangstoetsen en hebben we het aantal examendossieronderdelen zo beperkt mogelijk gehouden. Overgangstoetsen tellen wel mee voor je rapportcijfer, maar worden niet opgenomen in je examendossier.

Alle schoolexamens van je eindexamenvakken gedurende de 3 jaar van de bovenbouw vormen samen met het centraal schriftelijk eindexamen je totale eindexamen. Voor sommige vakken doe je geen eindexamen. Het resultaat van de schoolexamentoetsen bepaalt dan je eindcijfer.

3.4.1. Programma van Toetsing en Afsluiting
Bij de start van het (school)examentraject in de vierde klas is vóór 1 oktober digitaal een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschikbaar. Deze geldt voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Hierin vind je per vak en per leerjaar de verplichtingen, toetsen, herkansingen en praktische opdrachten. Voor veel toetsen of opdrachten krijg je cijfers, soms alleen een onvoldoende, voldoende of goed. Bijvoorbeeld bij Lichamelijke Opvoeding (LO) en het profieldagdeel. Vóór 1 oktober van het opvolgende, nieuwe schooljaar wordt het PTA uitgebreid met de vakprogramma’s van het vijfde leerjaar. Naast het PTA zijn er ook 2 examenreglementen beschikbaar; een algemeen deel en een locatiespecifiek deel dat alleen voor Trinitas Gymnasium geldt. Beide documenten zijn te vinden op onze website en op It’s learning onder examensecretariaat Trinitas. Voor leerlingen die een vak versneld doen, wordt een apart PTA geschreven.

3.4.2 Wijziging van je profiel en vakkenpakket
Het profiel en het vakkenpakket dat je hebt gekozen, kun je in principe niet veranderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een wijziging in leerjaar 4 nog mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met je mentor. Vervolgens moet de decaan advies uitbrengen, waarna een aanvraag tot wijziging van het pakket bij de teamleider wordt ingediend. Deze beslist uiteindelijk of de wijziging wordt toegestaan, waarbij naast onderwijskundige aspecten ook organisatorische afwegingen een rol spelen (zoals de groepsgrootte bij de verschillende vakken). Boeken die je nodig hebt om het later gekozen vak te kunnen volgen, zijn voor eigen rekening.

3.4.3 Profieldagdelen
In de vierde en vijfde klas (NG/NT-profiel) en vijfde klas (CM/EM-profiel) staat – naast de normale vaklessen – het zogenaamde profieldagdeel op het rooster. Het profieldagdeel sluit direct aan bij je profiel. Je volgt hierbij modules om de kennis en vaardigheden uit de vaklessen te verdiepen en meer betekenis te geven. Voor de leerlingen met een technisch profiel is er het bèta-lab waar jij en je medeleerlingen zelfstandig en onder begeleiding onderzoek kunnen verrichten. De leerlingen met een maatschappijprofiel doen een sociaal wetenschappelijk onderzoek.

3.4.4 Profielwerkstuk
Vanaf het vijfde leerjaar werk je aan je profielwerkstuk, een landelijk verplicht onderdeel van de Tweede Fase, in het kader van ‘ontwikkelen van Academische Competenties’. Het onderwerp en de onderzoeksvragen kies je zelf. Daarna doe je op hoog niveau onderzoek en rond je het profielwerkstuk af in het zesde jaar met een presentatie. Wij beschouwen dit profielwerkstuk als een ‘meesterproef’; je laat zien dat je (bijna) in staat bent om de academische wereld te betreden. De beste profielwerkstukken kunnen ingestuurd worden naar de ‘Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie’.

3.4.5 Examensecretariaat
Je kunt bij het examensecretariaat terecht voor informatie en voor administratieve zaken die betrekking hebben op het (school)examen. Denk aan roosters en herkansingen. Informatie over de schoolexamens en het Centraal Examen vind je op It’s learning onder examensecretariaat Trinitas.

Examensecretariaat:
De heer N. (Niek) Admiraal, examensecretaris Trinitas Gymnasium
E-mail: n.admiraal@hetbaken.nl
Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00

3.4.6 Decanaat en loopbaanbegeleiding
De mentor begeleidt je bij de verschillende keuzes die je moet maken voor je profiel en vervolgopleiding. Bij de decaan kun je terecht voor informatie of specifieke vragen voor je keuzeproces. Ook kun je, eventueel samen met je ouder(s) of verzorger(s), terecht bij de decaan voor een gesprek over de keuzes die je moet maken. In de bovenbouw voeren alle leerlingen loopbaangesprekken met de decaan. Indien nodig wordt hiervoor een intensiever coachingstraject afgesproken. 

Er zijn twee decanen op Trinitas Gymnasium:  

Decaan onderbouw: De heer S. (Sjors) Hermus
e-mail: s.hermus@hetbaken.nl

Decaan bovenbouw: Mevrouw B. (Berdien) Steffen
E-mail: b.steffen@hetbaken.nl  

Telefoon (via de receptie): 036 – 845 24 00  

Tijdens de bovenbouw wordt de loopbaanbegeleiding (LOB) verzorgd door de decaan in samenwerking met de mentoren. In de vierde klas is LOB een onderdeel van de mentorlessen. In de vijfde en zesde klas doe je activiteiten grotendeels volgens je eigen planning, maar ook op bijvoorbeeld een activiteitendag. Je bouwt een portfolio op waarin je bijhoudt wat je allemaal gedaan hebt en hoe je daarna verder gaat. In de gesprekken met je mentor komt de studiekeuze aan bod en in de bovenbouw voer je minimaal twee keer een loopbaangesprek met de decaan. In de bovenbouw ligt de nadruk op het kiezen voor een vervolgopleiding. Je oriënteert je dan op één of meerdere studies. Daarover kun je veel informatie vinden op de websites van de verschillende opleidingen. Het is altijd verstandig om open dagen te bezoeken. En natuurlijk kun je zelf meedoen aan meeloopdagen, proefstuderen of masterclasses volgen bij onderwijsinstellingen in het hele land. Je volgt dan één of meerdere colleges of loopt een dagje met een student mee. Deze activiteiten leg je vast in je portfolio. Een verzoek om aan een activiteit deel te nemen, dien je twee weken van tevoren schriftelijk in bij je teamleider (G6) of bij de decaan (G4 en G5).

 

3.5 Resultaten en oudergesprekken

Je kunt je resultaten volgen via de app van SOM Today. Daar vind je de behaalde cijfers voor toetsen en de gegevens over afwezigheid in de lessen. Je ouders of verzorgers hebben een eigen inlogvoor deze app. Zij krijgen, of hebben hierover een brief gekregen met inloggegevens. Via deze portalen kunnen jullie continu de resultaten volgen. Voor elk vak zijn een periodecijfer en een voortgangscijfer zichtbaar. Het voortgangscijfer is gebaseerd op het gemiddelde van de cijfers die je tot dat moment hebt behaald. Ook alle behaalde cijfers staan vermeld. Of je overgaat, bepalen we aan de hand van de voortgangscijfers.
Op verschillende momenten in het jaar zijn (georganiseerde) mogelijkheden om in gesprek te gaan met je mentor of vakdocent en je ouder(s)/verzorger(s) over de behaalde resultaten, je inzet en je gedrag. Natuurlijk kan ook tussendoor een gesprek plaatsvinden op verzoek van de mentor of je ouder(s)/verzorger(s).

3.6 Bevorderingsnormen

De voortgangscijfers aan het eind van het schooljaar bepalen naar welk leerjaar en welke stroom of vervolgopleiding je wordt bevorderd. De bevorderingsnormen kun je aan het begin van het schooljaar op de website vinden. Tijdens de eerste ouderavond lichten we ze toe. Voldoe je niet aan de normen? Dan bespreken we in de rapportvergadering of er bijzondere redenen zijn om jou naar een ander leerjaar, andere stroom of vervolgopleiding te bevorderen.

3.7 Resultaten van onze leerlingen

In het project Vensters voor Verantwoording presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Via de website www.trinitasgymnasium.nl kan worden doorgeklikt naar Vensters voor Verantwoording. Hier vind je ook informatie over de behaalde resultaten van onze leerlingen.

Ga naar onderwerp