Schoolkosten (vrijwillige ouderbijdrage)
De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis schoolboeken’.
De vergoeding voor de materiële kosten (leermiddelen, ICT, inventaris, gebouw etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Het Baken Almere.

Onmisbaar
In feite ontwikkelt de school veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onze begeleiding. Daarom vragen wij van u een bijdrage voor algemene schoolkosten. Dit is volgens de wet een vrijwillige bijdrage maar voor de school is de bijdrage in de praktijk onmisbaar.

Kosten algemeen
Door zorgvuldig financieel beleid heeft de school de bijdrage voor algemene schoolkosten al jaren beperkt weten te houden. In overleg met de oudergeleding in de Deelraad is bepaald dat de bijdrage voor de algemene kosten jaarlijks wordt geïndexeerd.

Verantwoording
Voor de besteding van de algemene schoolkosten wordt jaarlijks instemming gevraagd aan de oudergeleding van de Deelraad. Na afloop van elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de Deelraad over de besteding van deze gelden.

Betaling in termijnen
Het is mogelijk de factuur voor de algemene kosten in termijnen te betalen. Ouders kunnen dit aangeven via een link in de mail die zij ontvangen van de financiële administratie.

2. Aanvullende schoolkosten
Naast de algemene schoolkosten worden er kosten gemaakt voor extra lessen/ opleidingen, niet vakgebonden excursies, schoolpassen, kluisjes enzovoort. Een overzicht van deze kosten is opgenomen op de website van de school.

Kwijtschelding
Ouders die niet in staat zijn de aanvullende schoolkosten te voldoen, kunnen op de website van de school informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door de gemeente en de Stichting Fonds voor Bijzondere Noden Almere. Ook is er de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Dit formulier kan worden ingeleverd bij de teamleider van uw kind.

Verhindering
Als een leerling door ziekte of onvoorziene omstandigheden op het laatste moment verhinderd is om deel te nemen aan een activiteit, kunnen de kosten voor die activiteit worden gecrediteerd na aftrek van de vaste kosten.
Mocht u nog vagen hierover hebben, nodigen we u uit om hierover contact op te nemen met de rector. Zie hiervoor ook de brief en de bijlage via de links hieronder.

Ouderbijdrage 2021-2022
Overzicht ouderbijdrage 2021-2022