Trinitas Gymnasium staat voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd, maar die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van school telt en hoort erbij.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers. Deze ouderbijdrage is gebaseerd op bijgevoegde berekening en is vastgesteld met steun van ouders uit de medezeggenschap van de school. Voor de goede orde benadrukken we dat deze bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. De school behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouders/verzorgers zijn. Een overzicht van de bijdrage voor dit jaar vindt u hieronder.
Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel. Bij betaling kunt u zelf aangeven welk bedrag u kan en wil bijdragen.

De vaststelling van de ouderbijdrage wordt geaccordeerd door de oudergeleding van de Deelraad van Trinitas Gymnasium.

Overige kosten
Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen zelf aanschaffen. Denk hierbij aan woordenboeken, schrijfmateriaal, atlas en sportkleding. Ouders die niet in staat zijn deze kosten te voldoen, kunnen hier informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door Stichting Fonds Bijzondere Noden Almere. Indien u deze niet kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar trinitasgymnasium@hetbaken.nl ter attentie van de rector, onder vermelding van aanvraag kwijtschelding schoolkosten.

Ouderbijdrage 2023-2024 Trinitas Gymnasium
Brief ouderbijdrage 2023-2024